18 February, 2009

ബാലാനന്ദന്റെ കത്തും മാധ്യമ സിന്റിക്കേറ്റും

sXm-gn-em-fn-hÀ-K¯n-s³-d DPv-Pz-e t\Xm-hm-bn-cp-ó - C _m-em-\µs\bm-Wv- Ct¸mÄ- kn-]n-sF F½n-s\Xn-cm-bn- D]tbm-Kn-¡m³- {ian-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-óXv.- kJm-hn-s³-d ASp-¯ _\v-[p-¡tfm- kl[À-½n-Wn-t]m-ep-tam- Adn-bm-sX Hcp- I¯v- hym-Pam-bn- kr-jv-Sn-¡s¸Sp-óp.- kn-]n-sF F½n-s\Xn-cm-bn- ap-¼v- hym-PhmÀ-¯IÄ- {]kn-²o-Icn-¨n-cp-ó P\iIv-Xn- hm-cn-Ibm-Wv- C¯csam-cp- I¯v- AhXcn-¸n-¡m³- thïn- am-{Xw- ho-ïpw- {]kn-²o-IcWw- Bcw-`n-¨Xv.- CXv- D]tbm-Kn-¨v- aebm-f at\m-cabpw- am-Xr-`q-an-bpw- DÄ-s¸sSbp-Å "Ip-eo-\'-am-[y-a§Ä- h³- Xes¡«p-Ifp-am-bn- cw-Ks¯¯n.- Xp-SÀ-óv- tIm¬-{KÊn-se Ggmw-Iq-en-IÄ- ap-Xð- amÀ-Iv-kn-kv-äv- hn-cp-² alm-kJy-¯n-se Ip-dp-\cn-IÄ- hsc Hm-cn-bn-Sð- Xp-S§n.- I¯b¨p-shóv- ]dbp-óXv- s]mfn-äv- _yq-tdm-bv-¡m-Wv.- A¯csam-sc®w- Ahn-sS e`n-¨p-thm-sbóv- tNm-Zn-¡m³- Cu- am-[y-a X{¼m-¡Ä-¡v- tXm-ón-bn-ñ.- In-«n-b I¯p-h¨v- Xp-Sc³- NÀ-¨Ifpw- "\yq-kv- Ahdpw'- kw-LSn-¸n-¨ Zr-iy-am-[y-a {]hÀ-¯IÀ-¡pw- Zð-ln- F sI Pn- `h\n-se t^m¬- \¼À- Hm-À-abn-se¯n-bn-ñ.- Zð-ln-bnð- ]mÀ-Sn- sk{I«dn- {]Im-iv- Im-cm-«v- C¯csam-cp- I¯v- ]mÀ-Sn-¡v- e`n-¨n-cp-ón-ñ Fóv- hy-Iv-Xam-¡n-btXm-sS Hcp- cm-{Xn- sIm-ïv- s]m-fn-ªp- ho-gm-\p-Å Bbp-Êp- am-{Xta Cu- hym-P hmÀ-¯IÄ-¡v- DÅq-shóv- ho-ïpw- a\Ên-em-bn.-

Cu- hmÀ-¯IÄ- kr-jv-Sn-¡p-óhcnð- Bscm-s¡bp-ïv- FóXv- Ir-Xy-am-bn- Xn-cn-¨dn-bm³- bm-sXm-cp- _p-²n-ap-«p-an-ñ.- am-[y-a kn-ïn-t¡äv- kn-]n-sF F½n-s\Xn-cm-bn- {]hÀ-¯n-¡p-óp-sïóv- - ]n-Wdm-bn- hn-Pb³- Xp-SÀ-¨bm-bn- Nq-ïn-¡m-«n-bn-«p-ïv.- At¸m-sgm-s¡ AXv- ]{X{]hÀ-¯\ kzm-X{´y-¯n-\p-taep-Å ISóp-Ibäam-bm-Wv- ZpÀ-hym-Jym-\w- sNbv-XXv.- am-[y-a kn-ïn-t¡änð- Np-cp-¡w- t]À- am-{Xtabp-Åq.- AXn-\v- ]{X{]hÀ-¯Icnð- _lp-`q-cn-]£hpw- D¯chm-Zn-Ifñ.- ]{X{]hÀ-¯I kw-LS\s¡Xn-scbpw- Bcpw- hn-cð-Nq-ïp-ón-ñ.- X§fn-eÀ-¸n-Xam-b Np-aXeIf\p-kcn-¨v- hmÀ-¯IÄ- Ir-Xy-am-bn- \ð-Im-\m-Wv- am-[y-a {]hÀ-¯IÀ- {ian-t¡ïXpw.- Fómð- kn-]n-sF F½n-s\Xn-cm-bn- ]m-NIw- sNbv-Xp-h¨ hmÀ-¯IÄ- ]{Xam-^o-knð- hn-f¼p-óhÀ- Bscm-s¡sbóv- ap-Jy-[m-cm- ]{X \S¯n-¸p-ImÀ--¡dn-bn-tñ?- icn-sbóv- X§Ä- Icp-Xn- hm-b\¡m-sc sXän-²cn-¸n-¡m-\n-Sbm-b F{Xtbm- hmÀ-¯IÄ- Xn-cp-t¯ïn- hón-«pw- Ct¸m-gpw- Cu- co-Xn- BhÀ-¯n-¡p-óXn-\p- ]n-ón-ep-Å Im-cWw- F´m-Wv.- A{Xtbsd aµ_p-²n-Isfs¡m-ïv- am-[y-acw-Kw- \n-dªp-t]m-bn-sbóv- {]_p-² tIcf¯n-\v- Hcn-¡epw- hn-iz-kn-¡m\m-hn-ñ.-

tkhv- kn-]n-Fw- t^m-dw- sNehn-ñm-¯ Hcp- h³-]cn-]m-Sn-bm-bn-cp-óp.- Ip-d¨p- tIm-¸n- ASn-¨v- ]{Xam-^o-kn-se¯n-¨mð- e£¡W¡n-\v- tIm-¸n-Ifp-Å ]{X§Ä- AXv- sXm-ïsXm-Sm-sX hn-gp-§n-s¡m-ïn-cp-óp.- A¸p-¡p-«³-am-sc sXm-ïn-kln-Xw- ]n-Sn-¨Xnð- ]n-só A§s\sbm-sc®w- ]n-óo-Sv- ""tkhv- kn-]n-Fw''- t]cnð- Cd§n-bn-«n-ñ.- A¸p-¡p-«s\ ]p-d¯m-¡p-ótXm-sS \n-óp-t]m-Ip-ó ""tkhv- kn-]n-Fw''- t^m-d¯n-s³-d D]Pv-Rm-Xm-hn-s\ am-tem-IÀ-¡v- a\Ên-em-¡m³- A¸p-¡p-«s³-d _p-²n-t]m-epw- thïXn-ñ.- CSXp-]£saó t]cnð- kn-]n-sF F½n-s\Xn-sc Fgp--Xn- \n-dbv-¡m³- am-Xr-`q-an- kz-´w- D½dw- Xsó \ð-Ip-óXp-sIm-ïv- "Hfn-¸Wn'-¡mÀ-¡v- R§Ä-Xp-Wsbóv- tZio-b]{Xw- hy-Iv-Xam-¡p-Ibp-am-Wv.- ]m-Tw- am-kn-Isbsóm-óv- "]¨s¯dn'-bp-am-bn- \m-tem- Atôm- e¡§fn-en-d§n-bt¸m-gpw- ap-Jy-[m-cm- ]{X§Ä- bm-sXm-cp- kt¦m-Nhp-an-ñm-sX AXv- hm-cn-¯n-óp-ó Im-gv-Nbm-Wv- ]n-óo-Sv- IïXv.- ]m-Tw- \n-À-t¯ïn-hót¸mÄ- \ñ ]W¨n-ehp-Å asäm-sc®w- cw-Ks¯¯n ""P\iIv-Xn''.- Ajv-Sn-¡v- hIbn-ñm-¯ Hcp- kw-Lw- CXp- \S¯p-t¼m-gs¯ ]Ws¡m-gp-¸v- Fhn-Sp-óv- Fóv- tNm-Zn-¡cp-Xv.- A¼Xp-sIm-ñw- ap-¼v- B³-dWn- þ hbemÀ-Pn-amÀ-¡v- ]Ww- In-«n-b hgn- A¸p-¡p-«³-amÀ-¡p-adn-bm-sX hcn-ñtñm.- cm-jv-{So-b A«n-adn-¡v- hn-tZi ]Ww- hm-§n-bhcm-Wv- Cóv- tIcf¯n-se Gähpw- hen-b am-\y-òm-scóv- am-[y-a§Ä- ]p-Igv-¯p-óXv.- AXn-\n-cbm-b {]kv-Ym-\s¯ F{X \n-Irjv-Sam-bpw- ChÀ- Nn-{Xo-Icn-¡pw.- Xn-cn-¨p- tNm-Zn-¨mð- am-[y-a kzm-X{´y-¯n-s³-d Hfn-¯m-hf§fn-te¡v- hen-bp-óp.- am-[y-a§Ä-¡v- ]n-ón-en-cp-óv- kn-]n-sF F½n-s\Xn-cm-bn- Hcp- ]p-Xn-b Kdn-ñm- bp-²X{´am-Wv- Cóv- ChÀ- ]bäp-óXv.- am-[y-a kzm-X{´saó ""{Sôp''-Ifn-en-cp-óv- kn-]n-sF F½n-s\Xn-sc \n-dsbm-gn-¡p-óhsc sXm-ïn-kln-Xw- ]n-Sn-¡m³- A[n-Iw- _p-²n-ap-t«ïXn-sñóm-Wv- s^{_p-hcn- 11se am-Xr-`q-an- Zn-\]{X¯nð- A¸p-¡p-«³- Fgp-Xn-bXn-eq-sS hy-Iv-Xam-Ip-óXv.-

]mÀ-Sn-bn-se {]iv-\§fpw- \n-bahm-gv-Nbpw- Fó teJ\w- bYmÀ-Xv-Y¯nð- Bscbm-Wv- Xp-dóp- Im-«p-óXv.- Zkv-Xtbmhn-kv-In-bp-sS kn-²n-bpw- Im-hy-Po-hn-Xhpw- A¸p-¡p-«³- HmÀ-an-¡p-ósX´n-\m-Wv.- Xtóm-Sp-t]m-epw- ]dbm³- `bs¸Sp-ó BXv-ahô\bp-sS `q-XIm-ew- A¸p-¡p-«\v- Dïm-Ip-am-bn-cn-¡mw.- Asñ¦nð- C _m-em-\µ\pw- C´ym-hn-j\pw- X½nð- Iq-«n-t¨À-¯v- Im-cy-§Ä- AhXcn-¸n-¨Xnð-\n-ópw- \mw- \n-co-£n-t¡ïsX´m-Wv.- a§n-b HmÀ-½Ifn-eq-sS _m-em-\µ³- kJm-hn-s³-d C³-dÀ-hyq- C´ym-hn-j\nð- \Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-t¼mÄ- em-hv-en³- tIkv- kw-_\v-[n-¨ Im-cy-§Ä- Ir-Xy-am-bn- HmÀ-an-¡m-\m-hp-ón-ñ Fóp-Iq-Sn- _m-em-\µ³- ]dbp-óXv- Fñm-hcpw- tI«Xm-Wv. -_m-em-\µs³-d hym-P¡¯v- kr-jv-Sn-¡s¸«Xn-s³-d ]cn-kcw- C´ym-hn-js³-d C³-dÀ-hyq- BsWóv- BÀ-¡pw- t_m-[y-am-Ip-óhn-[w- FSp-¯p- Im-«n-bXn-\v- A¸p-¡p-«t\m-Sv- \µn-bp-ïv.- ""tkhv- kn-]n-Fw''-ssien-bnð- AXv- Bcv,- Fhn-sS kr-jv-Sn-¨p- FóXp-Iq-Sn- shfn-s¸Sp-¯m³- kò\Êv- Dïm-bn-sñ¦n-epw- Im-cy-§fp-sS In-S¸v- hy-Iv-Xam-Wv.-

Fkv- F Um-s¦ {_n-«\p- Io-gS§n-bXp- kw-_\v-[n-¨ hn-hm-Zhpw- em-hv-en³- tIkpw- X½n-se´p- _\v-[w?-- kn-]n-sF F½n-s\ ]n-fÀ-¡m-\p-Å Blzm-\am-Wv- A¸p-¡p-«³- \ð-Ip-ósXóv- BÀ-¡m-Wv- a\Ên-em-Im-¯Xv? kn-_n-sFsb hn-aÀ-in-¨mð- tIm-SXn-sb hn-aÀ-in-¡em-Ip-saóm-Wv- A¸p-¡p-«s³-d t]Sn.- kp-{]nw-tIm-SXn- Xsó kn-_n-sFtbm-Sv- X«n-¡bdn-bm-tem? ap-em-bw- tIkn-se am-Xr-`q-an-bn-se hmÀ-¯ Xsó t\m-¡p-I ""kn-_n-sF kz-´w- \n-ebn-eñ,- tI{µ kÀ-¡m-cn-s³-dbpw- \n-baa{´m-eb¯n-s³dbpw- sNmð-¸Sn-bn-em-Wv- {]hÀ-¯n-¡p-ósXóv- kp-{]nw-tIm-SXn- A`n-{]m-bs¸«p''.- kp-{]nw-tIm-SXn- t]m-epw- Xp-dóp-Im-«p-óhn-[w- tIm¬-{Kkn-s³-d N«p-Iam-b Hcp- kv-Ym-]\s¯ C ]n- Pbcm-Pt\m- aäv- ]mÀ-Sn- t\Xm-¡òm-tcm- hn-aÀ-in-¨mð- am-{Xw- \n-bahm-gv-N XIcp-tam?--

AUz.- sI A\nðIp-amÀ-


No comments:

Post a Comment

Visit: http://sardram.blogspot.com